Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio

De Schatgraver maakt onderdeel uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair onderwijs Accretio. Deze schoolvereniging is per 1 januari 2007 ontstaan door een fusie tussen VGPO IJsselronde, GSV Flevo-IJssel en VGPO Oost-Nederland (Het Speelwerk). Deze naam - dit Latijnse woord betekent ‘groei’ of ‘ontwikkeling’ - is gekozen omdat het uitdrukt wat we voor de toekomst voor ogen hebben: het verder uitbouwen van mogelijkheden en vormen om het onderwijs aan onze kinderen nog beter en professioneler inhoud te geven. Onderwijs dat een bijdrage levert aan groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Groei en ontwikkeling in de omgang met anderen en bovenal groei en ontwikkeling als kind van God.
 
Bij VGPO Accretio horen de volgende scholen:
 
De Helmstok (Lelystad), De Schakel (Dronten), De Planthof (Emmeloord), De Vuurbaak (Urk), De Mirt (Kampen), Het Speelwerk (Zwolle), De Schatgraver (Zwolle-Zuid)   De Sprankel (Zwolle-Stadshagen), Smaragd (Zwolle-Noord) met als nevenvestiging Aquamarijn, Kristal (Heerde), De Klepperbelt (Wezep), De Wegwijzer (’t Harde), De Zaaier (Hattem), De Uitleg (Dalfsen)
 
VGPO Accretio heeft 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer.  Het centraal bestuur vormt het bevoegd gezag van de schoolvereniging en legt verantwoording af in de algemene ledenvergadering, waar de individuele leden aanwezig kunnen zijn. 
De ledenraad bestaat uit maximaal 2 personen per schoolvoedingsgebied. De taak van de ledenraad is het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur en het bewaken en dragen van grondslag en identiteit van de vereniging. 
De algemeen directeur is integraal verantwoordelijk en voor de scholen aan het werk om te zorgen voor gezamenlijke beleidsontwikkeling, beleidsafstemming, invoering van beleid en beleidsevaluatie. Daarnaast is het inspelen op (externe) veranderingen en ontwikkelingen en het adviseren en informeren van het bestuur over het te voeren en het gevoerde beleid een belangrijke taak. In de regel voert de algemeen directeur overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd) over het gezamenlijke beleid.

De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor het werk op de school en zorgt in
overleg met het team van personeelsleden voor beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. De locatiedirecteur legt verantwoording af aan de algemeen directeur. De locatiedirecteur overlegt met ouders die vertegenwoordigd zijn in de schoolraad.  In de schoolraad wordt de plaatselijke medezeggenschap uitgeoefend, kunnen ouders gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolzaken aan de locatiedirecteur en wordt de ouderbetrokkenheid gecoördineerd.

Meer informatie: www.vgpo-accretio.nl

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.