Groepen overzicht 2015/2016

Pippeloentje(1b)

instroomgroep start in 2016 op maandag, dinsdag en donderdag
leerkracht: Sanne Pullen

groep 4

ma, di: Tjitske Seigers
Woe, do, vrij: tot december 2015: Marian van Ginkel, daarna: Janneke Buiten

Floddertje (1a)

Ma-woe: Aline Kamp
Do-vrij: Klasina Janssen

groep 5

Ma-vrij: Niels Drost
wo.: Clary Brouwer

Jip en Janneke (1/2)

ma-di: Ingrid van den Berg
woe-vrij: Judith Nap

groep 6

ma-do: Jacolien den Tuinder
vrij: Annita Wijma

Pluk (2)

Ma-di: Nynke Willering
Woe-vrij: Katja Talens

groep 6

Ma-vrij: Arjen van Veelen
wo.: Geerco André (1x per twee weken)

groep 3

Ma-di: Gerlien Gunnink
Woe-vrij: Juliet

groep 7

ma-vrij.: Linda Hofman
vrij: Erna Hooiveld (1x per 2 weken)

groep 3/4

Ma: Meta Hoekstra
di-vrij: Elizabeth Schep

groep 8

ma-vrij: Evert Smit
Woe: Erna Hooiveld


© 2018 Design & Production by Esyst B.V.